سامانه داکا به منظور ساماندهی دانشجویان دارای مهارت (دانشجویان ماهر) و دانشجویانی که علاقه مند به کسب مهارت هستند (دانشجویان نیمه ماهر) و همچنین برای پیاده سازی ایده هایی که از سوی اتاق فکر گروه آموزشی در دانشگاه ارائه میشود و یا موضوعات پایان نامه هایی که میتوانند چالش های موجود در جامعه و کسب و کار را بهبود بخشیده و موجب کسب درآمد دانشجویان شود، پیاده سازی شده است.
دانشجویانی که دارای ایده نیز هستند میتوانند از منوی داخل سایت (اتاق ایده) ایده را ارسال و منتظر بررسی از سوی اتاق فکر گروه آموزشی خود باشند و دانشجویانی که اصطلاحاً ماهر و نیمه ماهر هستند، میتوانند در سایت به قسمت ثبت نام دانشجویان مراجعه کرده و فرم را نیز پر نمایند.
دانشجویان ماهر برای پیاده سازی ایده جذب و دانشجویان نیمه ماهر برای کسب مهارت به انجمن علمی دانشگاه منتقل میشوند.

اهداف سامانه دانشجویان کارآفرین (داکا)

1- ارتقاء و  بهبود ایده ها بر اساس موضوعات پایان نامه دانشجویان و ایده های نیاز جامعه و بازار
2- ساماندهی دانشجویان ماهر و نیمه ماهر به منظور پیاده سازی ایده ها در راستای تجاری سازی و کارآفرینی
3- ساماندهی و بهبود ساختار و روش های شناسایی چالش های موجود در جامعه، کسب و کار ،صنایع و مراکز آموزشی و پژوهشی
4- ایجاد و تقویت ساختارها و شبکه های تخصصی فراسازمانی جهت بهره برداری جامع از توانمندیهای علمی کشور در پاسخگویی به نیازها
5- افزایش اشتغالزایی و کارآفرینی دانشجویان ماهر و نیمه ماهر
6-توسعه همکاری های مشترک میان دانشگاه و دانشجویان
۷- ارائه ایده از سوی اتاق فکر گروه های آموزشی دانشگاه
۸- امکان همکاری میان مراکز رشد دانشگاه و دانشجویان و همچنین کسب درآمد برای دانشجویان
۹- امکان کار و تحصیل برای دانشجویان و ورود فارغ التحصیلان به بازار کار مربوط به رشته تحصیلی